Navigacija

13E034AOS - Adaptivna obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Adaptivna obrada signala
Akronim 13E034AOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Obrada signala 1
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikažu tehnike adaptivne obrade signala. Fokus je na primeni adaptivne obrade signala u telekomunikacijama i audio sistemima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će savladati tehnike adaptivne obrade signala pogodne za rešavanje praktičnih problema. Naučiće strukture adpativnih filtara i odgovarajuće adaptivne algoritme. Biće obučeni da rešavaju praktične probleme u telekomunikacijama i obradi audio signala. Biće obučeni da koriste MATLAB za simulaciju adaptivnih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Diskretni stohastički procesi i modeli, Wienerovi filtri, linearna predikcija, metod najvećeg nagiba, Least-mean-square adaptivni filtri, Kalmanov filtar, adaptivni filtri korišćenjem struktura sa beskonačnim impulsnim odzivom, primena adaptivnih, adaptivni sistemi zasnovani na podopsežnom kodovanju, “ Blind” ekvilizacija.
Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu.
Literatura
  1. Adaptive Filter Theory, S. Haykin, Prentice Hall, 2002.
  2. Digital Signal Processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  3. Signal Processing Toolbox for use with MATLAB, MathWorks, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 40