Navigacija

IR3OAE - Osnovi analogne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi analogne elektronike
Akronim IR3OAE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje osnovnim znanjima o elektronskim komponentama i najvažnijim analognim elektronskim kolima. Analiza i karakteristike elektronskih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti vladaju osnovnim znanjem o funkcionisanju analognih elektronskih kola i u mogućnosti su da analiziraju proste funkcionalne blokove.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Dioda. Bipolarni tranzistor. Osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom. MOS tranzistor. Osnovne pojačavačke sprege sa MOS tranzistorom. Dvostepeni i višestepeni pojačavači. Strujni izvori, aktivno opterećenje. Diferencijalni pojačavač. Povratna sprega. Izlazni pojačavački stepeni. Operacioni pojačavač. Kola sa operacionim pojačavačima.
Sadržaj praktične nastave Lab. Vežbe: Statičke karakteristike poluprovodnika; Osnovne pojačavačke sprege; Diferencijalni pojačavač; Negativna povratna sprega; Primena operacionih pojačavača; Pojačavač snage u klasi B.
Literatura
  1. Tešić, Vasiljević, Osnovi elektronike, Više izdanja
  2. Beleške za predavanja i vežbe i ispitni zadaci postavljeni na web strani predmeta.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe: usmeno izlaganje uz pomoć prezentacije (sa projektorom), diskusija, odgovori na pitanja. Lab. Vežbe: Praktičan rad i merenja u laboratoriji, pod nadzorom dežurnog asistenta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 35
Seminari 0