Navigacija

19E042SIS - Signali i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Signali i sistemi
Akronim 19E042SIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa kompjuterskim i analitičkim osnovama analize kontinualnih i diskretnih signala i sistema u vremenskom i frekvencijskom domenu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog kursa studenti su osposobljeni da razumeju i primenjuju Furijeovu, Laplasovu i Z transformaciju u svrhu osnovnih postupaka analize i sinteze diskretnih i kontinualnih signala i sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija i klasifikacija signala i sistema. Osnovne osobine sistema. Primena diferencijalnih i diferencnih jednačina za modelovanje sistema. Furijeova analiza kontinualnih i diskretnih signala. Laplasova transformacija kontinualnih signala. Pojam funkcije prenosa, polovi i nule sistema. Z transformacija diskretnih signala. Diskretizacija i rekonstrukcija kontinualnih signala.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje i korišćenje odabranih računarskih alata za analizu i sitezu signala i sistema
  Literatura
  1. Miodrag Popović, Signali i sistemi, Akademska misao, 2006.
  2. Milan Ponjavić, Zbirka zadataka iz signala i sistema, Akademska misao 2006
  3. A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab, Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.
  4. M. Roberts, Signals and Systems, McGrawHill, 2004
  5. C. Phillips, J. Paar, E. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja uz demonstracije na računaru. Vežbe u računarskoj laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 45
  Seminari 0