Navigacija

19E042OE - Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektronike
Akronim 19E042OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim poluprovodničkim komponentama i osnovnim kolima u kojima se one primenjuju. Upoznavanje studenata sa principima rada i analizom rada osnovnih analognih i digitalnih elektronskih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada i analize rada osnovnih analognih i digitalnih elektronskih kola, kao i projektovanje jednostavnijih analognih i digitalnih elektronskih kola.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovne poluprovodničke komponente (dioda,bip. tranzistor,tiristor,MOSFET),osnovne pojačavačke sprege,prekidačke osobine bip. tranzistora i MOSFET-a,strujni izvori,aktivno opterećenje,diferencijalni poj.,op. poj.,negativna povr. sprega,kola sa operacionim poj.,ispravljači i filtri,osnovi Bulove algebre,osnovna logička kola,brojni sistemi,komb. mreže,bistabilna kola,memorijski elementi,sekv. mreže.
Sadržaj praktične nastave 5 laboratorijskih vežbi: 1) osnovna kola sa diodama, 2) osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom, 3) osnovne pojačavačke sprege sa MOSFET-om, 4) bafer, neinvertujući i invertujući pojačavač, 5) sabirač, diferencijalni i instrumentacioni pojačavač.
Literatura
  1. V. Drndarević, "Elementi elektronike - diode, tranzistori i operacioni pojačavači", Akademska misao, Beograd, 2017.
  2. V. Drndarević, "Elementi elektronike - digitalna kola", e-udžbenik, Beograd, 2016.
  3. R. Đurić, "Osnovi elektronike - zbirka rešenih problema", Akademska misao, Beograd, 2017.
  4. V. Drndarević, N. Jovičić, V. Rajović, "Elementi elektronike - zbirka zadataka", Akademska misao, Beograd, 2014.
  5. M. Prokin, R. Đurić, J. Vujasinović, G. Savić, "Osnovi elektronike", Priručnik za laboratorijske vežbe, Akademska misao, Beograd, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0