Navigacija

19E042EL - Elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Elektronika
Akronim 19E042EL
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Fundamentalna znanja iz fizike rada i modela elektronskih komponenata i analize i projektovanja osnovnih pojačavačkih kola u diskretnoj i integrisanoj tehnologiji, sa aspekta konstrukcije i primene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Priprema studenata za dalje obrazovanje iz analogne i digitalne elektronike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet i istorijat elektronike. Fizika poluprovodnika. PN spoj . Dioda. MOS tranzistor. Bipolarni tranzistor. JFET. Osnovne pojačavačke sprege. Strujna ogledala i aktivna opterećenja. Diferencijalni pojačavači. Višestepeni pojačavači.
  Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze osnovnih i složenih elektronskih kola.
  Literatura
  1. http://oe2oe.etf.bg.ac.rs
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 7th edition, 2015.
  3. Tešić S., Vasiljević D.: Osnovi elektronike, Građevinska knjiga, Beograd, 2006.
  4. S. Marjanović, Elektronika 1-komponente i kola, Akademska misao, Beograd, 2004.
  5. Radivoje Đurić, Osnovi elektronike, zbirka rešenih problema, treće izdanje, Akademska misao,Beograd, 2017.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe na tabli. Vežbe u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari