Navigacija

13E042OEL - Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektronike
Akronim 13E042OEL
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim poluprovodničkim komponentama i osnovnim kolima u kojima se one primenjuju. Princip i analiza rada analognih elektronskih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za razumevanje principa rada i analizu rada analognih elektronskih kola, kao i projektovanje jednostavnijih analognih elektronskih kola.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovne poluprovodničke komponente (dioda, bipolarni tranzistor, MOSFET), osnovne pojačavačke sprege, višestepeni pojačavači, diferencijalni pojačavač, operacioni pojačavač, negativna povratna sprega, kola sa operacionim pojačavačima, parametri negativne povratne sprege, strujni izvori, aktivno opterećenje, pojačavači snage, ispravljači i filtri, stabilizatori napona.
Sadržaj praktične nastave 6 laboratorijskih vežbi: 1) osnovna kola sa diodama, 2) osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom, 3) osnovne pojačavačke sprege sa MOSFET-om, 4) bafer, neinvertujući i invertujući pojačavač, 5) sabirač, diferencijalni i instrumentacioni pojačavač, 6) precizni usmerač i pojačavač u klasi B.
Literatura
  1. S. Marjanović, "Elektronika 1- komponente i kola", Akademska misao, Beograd, 2004.
  2. S. Lj. Tešić, D. M. Vasiljević, "Osnovi elektronike", Građevinska knjiga, Beograd, 2009.
  3. R. Đurić, "Osnovi elektronike - zbirka rešenih problema", Mrlješ, Beograd, 2005.
  4. R. Đurić, "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos internacional, Pančevo, 2004.
  5. M. Prokin, R. Đurić, J. Vujasinović, G. Savić, "Osnovi elektronike", Priručnik za laboratorijske vežbe, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0