Navigacija

19E042AE1 - Analogna elektronika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Analogna elektronika 1
Akronim 19E042AE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principom rada pojačavača sa negativnom povratnom spregom u režimu malih signala, kako na niskim, tako i na visokim učestanostima sa uračunavanjem svih parazitnih kapacitivnih efekata i šuma.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje elektronskih sklopova sa operacionim pojačavačima i diskretnim tranzistorima i negativnom povratnom spregom, u celom opsegu učestanosti uz minimiziranje uticaja šuma.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Operacioni pojačavač, prenosna karakteristika, ofseti, režim malih signala. Povratna sprega, kružno pojačanje, pojačanje, ulazna i izlazna otpornost sa reakcijom. Kola sa operacionim pojačavačima: instrumentacioni, integrator, usmerač. Model bipolarnog tranzistora i MOSFET-a na visokim učestanostima, frekvencijske karakteristike. Širokopojasni pojačavači sa naponskim i strujnim procesiranjem. Šum.
  Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze osnovnih pojačavačkih kola na niskim i visokim učestanostima. Demonstracija primene analognih kola u sintezi složenijih elektronskih sistema.
  Literatura
  1. V. Drndarević, "Elementi elektronike - Diode, tranzistori i operacioni pojačavači", Akademska misao, Beograd, 2014.
  2. K. W. Martin, D. A. Johns, T. C. Carusone, "Analog Integrated Circuit Design", 2nd edition, John Wiley & Sons, 2011.
  3. A. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 7th edition, Oxford University Press, 2014.
  4. R. Đurić, "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos internacional, Pančevo, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0.5
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari