Navigacija

19E041UED - Uvod u elektroniku i digitalne sisteme

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u elektroniku i digitalne sisteme
Akronim 19E041UED
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Prikazati studentima šta se proučava u elektronici, istorijat elektronike, osnovne pojmove i principe u elektronici, metode analize elektronskih kola i primenu. Pružiti studentima osnovna znanja i kroz praktičan rad razviti kod studenata afinitet prema Elektronici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti bi trebalo da: - poznaju istorijat razvoja i oblasti elektronike, - umeju da analiziraju najjednostavnija elektronska kola, i - koriste elektronske merne instrumente i ispituju karakteristike osnovnih elektronskih komponenti i kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijat i perspektive elektronike. Signali i analiza kola - koncept i osnovni pojmovi. Metode analize kola u elektronici. Pojačavači. Logički invertor. Koncept povratne sprege. Savremena integrisana kola.
  Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji, pravila bezbednosti i elektronske komponente. Elektronska instrumentacija i merenja. Primena dioda i tranzistora. Primena operacionih pojačavača. Projektovanje i simulacija elektronskih kola. Primena mikrokontrolera. Realizacija mini projekta.
  Literatura
  1. Predavanja, raspoloživa na http://tnt.etf.rs/~oo1ue/index.html
  2. Uputstva za laboratorijske vežbe, raspoloživa na http://tnt.etf.rs/lab/lab_oo1ue.htm
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici uz korišćenje prezentacija i prikaz osnovnih elektronskih komponenti i sklopova. Laboratorijske vežbe se izvode u Laboratoriji za elektroniku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0