Navigacija

13E043OD - Osnovi digitalne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi digitalne elektronike
Akronim 13E043OD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se upoznaju sa pojavama i problemima pri realnoj implementaciji digitalnih kola kako kombinacionih tako i sekvencijalnih. Takođe se upoznaju sa funkcionisanjem i korišćenjem standardnih memorijskih i programabilnih komponenata kao i principima, realizacijama i korišćenjem kola za konverziju signala
Ishodi učenja (stečena znanja) Razvijena sposobnost za razumevanje i korišćenje složenih digitalnih sistema i analogno-digitalnih kola i sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kola i komponente u impulsnom režimu rada. Statičke i dinamičke karakteristike idealnih i realnih logičkih kola. Realizacija sa tranzistorima. CMOS, ECL, TTL, BiCMOS. Komparator i Šmitovo kolo. ROM memorije. RAM memorije. Programabilne komponente. A/D i D/A konvertori. Diskretizacija po amplitudi i vremenu. Realizacija konvertora. Optički enkoder. Impulsno širinska modulacija.
Sadržaj praktične nastave Analiza statičkih i dinamičkih karakteristika ralnih logičkih kola sa stanovišta korisnika. Bistabilna, monostabilna i astabilna kola. Standardni flipflopovi, multivibratori i generatori lineranih vremenskih baza. Generisanje taktnih signala, time-out logika, watch-dog tajmer. Primeri digitalnih sistema. Napajanje u digitalnom sistemu. Galvansko razdvajanje. Optokapleri.
Literatura
  1. D. Živković, M. Popović: ”Impulsna i digitalna elektronika”, Akademska misao, Beograd
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe, auditorne vežbe, predavanja
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0