Navigacija

13E043LVE2 - Laboratorijske vežbe iz elektronike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz elektronike 2
Akronim 13E043LVE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da samostalo realizuju i vrše merenja na složenijim kolima digitalne i analogne elektronike. Da na fizičkim sistemima ilustruje teorijske principe obrađene u drugim predmetima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno realizuju složenije sisteme digitalne i analogne elektronike i vrše merenja na njima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1. Pojačavač snage u klasi A 2. Pojačavač snage u klasi B 3. Ispravljači i filtri 4. Stabilizator 5. RC oscilator sa Vinovim mostom 6. Integrisani tajmer 555 7. Programiranje programabilnih komponenti 8. RAM memorije 9. AD konvertori 10. DA konvertori
  Literatura
  1. Uputstvo za laboratorijsku opremu i instrumente
  2. Priručnik za laboratorijske vežbe iz elektronike 2
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari