Navigacija

13E043LVE1 - Laboratorijske vežbe iz elektronike 1

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz elektronike 1
Akronim 13E043LVE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da samostalno realizuju i vrše merenja na jednostavnijim kolima analogne i digitalne elektronike. Da na fizičkim sistemima ilustruje teorijske principe obrađene u drugim predmetima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno realizuju jednostavnije sisteme analogne i digitalne elektronike i vrše merenja na njima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1. Operacioni pojačavač 2. Primena operacionog pojačavača: integrator i precizni usmerač 3. Primena operacionog pojačavača: sabirač, diferencijalni i instrumentacioni pojačavač 4. Frekvencijske karakteristike pojačavača 5. Frekventne karakteristike: širokopojasni pojačavač sa naponskim i strujnim procesiranjem (SPICE) 6. Šum u elektronskim kolima (SPICE) 7. Dioda i tranzistor u impulsnom režimu 8. Logička kola 9. Logička kola sa MOS tranzistorima 10. Konvertor BCD/7 segmenata 11. Sinteza brojača
  Literatura
  1. Uputstvo za laboratorijsku opremu i instrumente
  2. Priručnik za laboratorijske vežbe iz elektronike 1
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari