Navigacija

13E042SIS - Signali i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Signali i sistemi
Akronim 13E042SIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama analize kontinualnih i diskretnih signala i sistema u vremenskom i frekvencijskom domenu. Osposobljavanje studenata da koriste računar za analizu signala i sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog kursa studenti su osposobljeni da razumeju i primenjuju Furijeovu, Laplasovu i z transformaciju i postupke obrade signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Definicija i klasifikacija signala i sistema. Osnovne osobine sistema. Primena diferencijalnih i diferencnih jednačina za modelovanje sistema. Furijeova analiza kontinualnih i diskretnih signala. Laplasova transformacija kontinualnih signala. Pojam funkcije prenosa, polovi i nule sistema. Z transformacija diskretnih signala. Diskretizacija i rekonstrukcija kontinualnih signala.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje i korišćenje programskog sistema MATLAB.
Literatura
  1. Miodrag Popović, Signali i sistemi, Akademska misao, 2006.
  2. A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab, Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja uz demonstracije na računaru. Vežbe u računarskoj laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 20