Navigacija

13E042OD - Osnovi digitalne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi digitalne elektronike
Akronim 13E042OD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen jedan od uvodnih kurseva iz elektronike.
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovna znanja iz analize i projektovanja digitalnih kola i sistema sa korisničkog aspekta za studente kojima elektronika nije matična struka. Upoznavanje savremenih programabilnih integrisanih digitalnih kola i alata, uključujući VHDL jezik.
Ishodi učenja (stečena znanja) Da omogući kandidatima drugih struka razumevanje digitalnih kola kao hardverske osnove za funkcionisanje i realizaciju sklopova u oblasti računara, telekomunikacija, obrade signala, automatike i energetike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Brojni sistemi i kodovi. Prekidačka algebra. Logička kola, CMOS i TTL familije logičkih kola, osnovne karakteristike. Minimizacija logičkih funkcija. Kombinaciona kola i mreže. Bistabilna kola, sekvencijalne mreže, sinhrona mašina stanja. Osnove HDL-a. Programabilna kola i kompleksne logičke strukture, FPGA, CPLD. Pregled osnovnih impulsnih kola. Memorije. A/D i D/A konvertori.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka vezanih za primenu logičkih kola, kombinacionih i sekvencijalnih mreža, A/D i D/A konvertora. Primeri FPGA dizajna. Upotreba VHDL-a.
Literatura
  1. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 2001
  3. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0