Navigacija

13E042LVOE - Laboratorijske vežbe iz osnova elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz osnova elektronike
Akronim 13E042LVOE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima analize elektronskih kola pomoću računara. Osposobljavanje studenata da analiziraju elektronska kola koristeći SPICE i njemu slične računarske programe. Upoznavanje studenata sa radom u laboratoriji i sa laboratorijskim uređajima. Demonstracija zanimljivih eksperimenata iz osnova elektronike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za korišćenje računarskih alata za analizu, dizajn elektronskih kola i eksperimentalni rad u laboratoriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u simulaciju elektronskih kola. Modeli otpornika, kalemova, kondenzatora, fiksnih i zavisnih izvora. Podkola. DC analiza. AC analiza, analiza šuma i tranzijentna analiza. Fourierova i parametarska analiza. Modelovanje analognih kola. Digitalna kola. Napredne tehnike simulacije (Monte Carlo, Worst-Case i analiza performansi kola). Simulacija složenih kola pomoću hijerarhija.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje karakteristika diode. Statičke karakteristike MOS tranzistora i stepen sa zajedničkim sorsom. Statičke karakteristike bipolarnog tranzistora. Osnovne pojačavačke sprege sa bipolarnim tranzistorom. Diferencijalni pojačavač. Višestepeni pojačavači.
  Literatura
  1. Radivoje Đurić, Milan Ponjavić, Osnovi elektronike-priručnik za laboratorijske vežbe, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Paul Tobin, PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices, Morgan & Claypool, 2007.
  3. Andrei Vladimirescu, The SPICE book, John Wiley and Sons, 1994.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave 15 časova predavanja + 15 časova rada na računaru + 15 časova laboratorijskih vežbi. Kolokvijum na sredini kursa i test na kraju kursa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari