Navigacija

OT3ODE - Osnovi digitalne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi digitalne elektronike
Akronim OT3ODE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen jedan od uvodnih kurseva iz elektronike.
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovna znanja iz analize i projektovanja digitalnih sklopova i digitalnih sistema sa korisničkog aspekta za studente kojima elektronika nije matična struka. Upoznavanje savremenih programabilnih integrisanih digitalnih kola i alata uključujući VHDL jezik.
Ishodi učenja (stečena znanja) Da omogući kandidatima drugih struka razumevanje digitalnih kola kao hardverske osnove za funkcionisanje i realizaciju sklopova u oblasti računara, telekomunikacija, obrade signala, automatike i energetike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Brojni sistemi i kodovi.Prekidačka algebra.Sinhrona mašina stanja. Osnove HDL-a. Digitalni sklopovi. Logička kola. Pregled osnovnih impulsnih kola. Kombinaciona kola. Memorije (ROM, PROM, EPROM,EEPROM,FLASH, RAM ćelije i sistemi). A/D i D/A konvertori. Digitalni sistemi. Celularna kola i kompleksne logičke strukture FPGA, CPLD).
Sadržaj praktične nastave Primeri on-board dizajna. Primeri FPGA ili CPLD dizajna. Upotreba VHDL-a.
Literatura
  1. http://tnt.etf.rs
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja kombinacija tabla i projekcija sa računara. Vežbe tabla. Laboratorija primeri on-board dizajna na maketi i upotreba VHDL-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0