Navigacija

OE3DE - Digitalna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna elektronika
Akronim OE3DE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa analizom i sintezom kompleksnih digitalnih kola i sistema. Upoznavanje studenata sa analizom i sintezom kompleksnih analogno-digitalnih kola i sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da analiziraju, projektuju i realizuju kompleksna digitalna kola i sisteme. Osposobljavanje studenata za izbor adekvatnih kola da bi zadovoljili specifikacije digitalnih podsistema. Osposobljavanje studenata za izbor adekvatnih kola da bi zadovoljili specifikacije analogno-digitalnih podsistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Vrste leč kola i flipflopova. Šmitova kola. Sinteza sekvencijalnih mreža. Analiza i sinteza konačnih mašina stanja. Programabilne logičke komponente. Postojane memorije. ASIC ROM, mask ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Memorije sa proizvoljnim pristupom. SRAM, DRAM. Aritmetička kola. DA konvertori. AD konvertori.
Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze digitalnih sistema. Primeri primene digitalnih kola u sintezi složenijih digitalnih sistema.
Literatura
  1. J.M.Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic “Digital integrated circuits”, Prentice Hall, 2003., ISBN-13: 978-0130909961.
  2. D.A. Hodges, H.G. Jackson, R.A. Saleh: “Analysis and Design of Digital Integrated Circuit” McGraw-Hill, New York, 2004., ISBN 007-118164-4
  3. John F. Wakerly: “Digital Design: Principles and Practices”, Prentice Hall, 2005., ISBN-13: 978-0131863897
  4. D. Živković, M. Popović: “Impulsna I digitalna elektronika”, Nauka, Beograd, 1997, ISBN 86-7621-079-9.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Auditorne vežbe. Laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0