Navigacija

OE2OAE - Osnovi analogne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi analogne elektronike
Akronim OE2OAE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principom rada pojačavača sa negativnom povratnom spregom u režimu malih signala, kako na niskim, tako i na visokim učestanostima sa uračunavanjem svih parazitnih kapacitivnih efekata i šuma.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje elektronskih sklopova sa operacionim pojačavačima i diskretnim tranzistorima i negativnom povratnom spregom, u celom opsegu učestanosti uz minimiziranje uticaja šuma.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Operacioni pojačavač, prenosna karakteristika, ofseti, režim malih signala. Povratna sprega, kružno pojačanje, pojačanje, ulazna i izlazna otpornost sa reakcijom. Kola sa operacionim pojačavačima: instrumentacioni, integrator, usmerač. Model bipolarnog tranzistora i MOSFET-a na visokim učestanostima, frekvencijske karakteristike. Širokopojasni pojačavači sa naponskim i strujnim procesiranjem. Šum.
Sadržaj praktične nastave 6 laboratorijskih vežbi: 1) operacioni pojačavač, 2) primena operacionih pojačavača: integrator i precizni usmerač, 3) primena operacionih pojačavača: diferencijalni i instrumentacioni pojačavač, 4) frekvencijske karakteristike pojačavača, 5) frekvencijske karakteristike: širokopojasni pojačavač sa naponskim i strujnim procesiranjem, 6) šum u elektronskim kolima.
Literatura
  1. S. Marjanović, "Elektronika linearnih kola i sistema", Akademska misao, Beograd, 2002.
  2. S. Lj. Tešić, D. M. Vasiljević, "Osnovi elektronike", Građevinska knjiga, Beograd, 2000.
  3. R. Đurić, "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos internacional, Pančevo, 2004.
  4. M. Prokin, R. Đurić, J. Vujasinović, "Osnovi analogne elektronike", Priručnik za laboratorijske vežbe.
  5. A. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 5th edition, Oxford University Press, 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0