Navigacija

13M051SRS - Specijalni robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalni robotski sistemi
Akronim 13M051SRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa osnovnim principima robotike sa posebnim naglaskom na ulogu koju roboti i srodni uređaji mogu imati u široj oblasti medicine (dijagnostika, terapija, rehabilitacija)
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za učešće u razvoju i korišćenje robotskih uređaja specijalne namene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave PREGLED specijalnih robota: roboti za transport; servisni i personalni roboti; medicinski robotski sistemi; drugi specijalni sistemi. MOBILNI ROBOTI (sa točkovima i sa više nogu). HUMANOIDNI ROBOTI. ROBOTSKI SISTEMI U MEDICINI I DEFEKTOLOGIJI: protetički i ortotički uređaji.
  Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi i domaći zadaci sa problemima iz prakse.
  Literatura
  1. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
  2. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  3. specifična knjiška i časopisna literatura
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 2.0
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0