Navigacija

13E043EE - Energetska elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Energetska elektronika
Akronim 13E043EE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim kolima i sistemima energetske elektronike. Osposobljavanje stusenata da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju komponente i sisteme energetske elektronike. Osposobljavanje studenata za samostalan praktičan rad na sistemima energetske elektronike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju probleme iz domena energetske elektronike, izaberu odgovarajuću strukturu konvertora, projektuju konvertor, projektuju upravljanje konvertorom, projektuju magnetske komponente konvertora. Studenti će biti sposobni da samostalno vrše merenja na sistemima energetske elektronike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Energetska elektronika, komponente, sistemi, zahtevi. DC-DC konvertori: buck, boost, buck-boost, flyback, forward, push-pull, full-bridge, half-bridge. Kontinualni i diskontinualni režim. Projektovanje magnetskih komponenata. Upravljanje DC-DC konvertorima. Ispravljači, klasifikacija, parametri, upravljanje. Invertori: klasifikacija, strukture, upravljanje.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli sa primerima iz prakse. Laboratorijske vežbe: 1. Buck konvertor 2. Boost konvertor 3. Flyback konvertor 4. Upravljanje konvertorom: impulsna širinska modulacija 5. Upravljanje konvertorom: programiranje struje
Literatura
  1. R. W. Erickson, D. Maksimović: Fundamentals of Power Electronics, Springer, 2001
  2. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 2002
  3. P. Pejović, V. Božović, Energetska elektronika, uputstvo za laboratorijske vežbe, Akademska misao, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0