Navigacija

13E043AEL - Analogna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Analogna elektronika
Akronim 13E043AEL
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju linearna i nelinearna analogna elektronska kola sa koncentrisanim parametrima. Osposobljavanje studenata da samostalno vrše merenja na analognim elektronskim kolima. Osposobljavanje studenata da samostalno rešavaju složenije probleme iz oblasti analogne elektronike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju linearna i nelinearna analogna elektronska kola sa koncentrisanim parametrima. Studenti će biti osposobljeni da samostalno vrše potrebna merenja na analognim elektronskim kolima.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3ae/
Sadržaj teorijske nastave Pojačavači snage. Ispravljači i filtri. Stabilizatori napona. Ocilatori. Astabilni multivibratori. Monostabilni multivibratori. Generatori linearne vremenske baze. Fazno sinhronizovane petlje.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli sa analizom primera iz prakse. Laboratorijske vežbe: 1. Pojačavač snage u klasi A 2. Pojačavač snage u klasi B 3. Ispravljači i filtri 4. Stabilizator napona 5. Oscilator sa Vinovim mostom 6. Integrisani tajmer 555.
Literatura
  1. Slavoljub Marjanović: "Diskretna i integrisana analogna kola", Naučna knjiga, Beograd
  2. Radivoje Đurić: "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos, 2004
  3. A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2003
  4. P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0