Navigacija

OO1UE - Uvod u elektroniku

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u elektroniku
Akronim OO1UE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Prikazati studentima šta se proučava u elektronici, istorijat elektronike, osnovne pojmove i principe u elektronici, metode analize elektronskih kola i primenu. Pružiti studentima osnovna znanja i kroz praktičan rad razviti kod studenata afinitet prema Elektronici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti bi trebalo da: - poznaju istorijat razvoja i oblasti elektronike, - umeju da analiziraju najjednostavnija elektronska kola, i - koriste elektronske merne instrumente i ispituju karakteristike osnovnih elektronskih komponenti i kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Istorijat i perspektive elektronike. Signali i analiza kola - koncept i osnovni pojmovi. Metode analize kola u elektronici. Pojačavači. Logički invertor. Koncept povratne sprege. Savremena integrisana kola.
   Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji, pravila bezbednosti i elektronske komponente. Elektronska instrumentacija i merenja. Primena dioda i tranzistora. Primena operacionih pojačavača. Projektovanje i simulacija elektronskih kola. Realizacija mini projekta.
   Literatura
   1. Predavanja, raspoloživa na http://tnt.etf.rs/~oo1ue/index.html
   2. Uputstva za laboratorijske vežbe, raspoloživa na http://tnt.etf.rs/lab/lab_oo1ue.htm
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 0 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici uz korišćenje prezentacija i prikaz osnovnih elektronskih komponenti i sklopova. Laboratorijske vežbe se izvode u Laboratoriji za elektroniku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 20
   Seminari 0