Navigacija

OG4TSU - Tehnički sistemi upravljanja u EES

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnički sistemi upravljanja u EES
Akronim OG4TSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa koncepcijama SCADA sistema za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EES) kao celinom i i njegovim strukturnim celinama. Uvođenje u problematiku estimacije stanja i parametara EES. Upoznavanje sa konceptima upravljanja distributivnim EES.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za primenu i korišćenje upravljačkih sistema i struktura namenjenih elektroenergetskim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave SCADA funkcije. Hijerarhijska organizacija sistema za nadzor i upravljanje. Dispečerski centri. Komunikacioni protokoli u elektroprivredi. Estimacija stanja i parametara u EES. Osobenosti estimacije stanja distributivnih mreža. Metode robusne estimacije. Optimalno operativno planiranje srednjenaponskih distributivnih mreža uz uvažavanje kriterijuma sigurnosti.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija i rad na postojećim mernim uređajima. Praktična realizacija jednostavnijih mernih sistema, zavisno od raspoloživih materijalnih mogućnosti. Samostalne vežbe u laboratoriji. Razvoj softvera za merno upravljačke sisteme. Moguće raditi na razvoju novog softvera za ovu oblast.
  Literatura
  1. N. A. Mijušković, "Estimacija stanja EES", EPS Beograd, Beograd, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se održava na tabli. Praktična nastava se sastoji od auditornih vežbi na tabli i obuke za primenu standardnih softverskih paketa iz ove oblasti. Izrada projekta sa prezentacijom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti 20
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0