Navigacija

OG4PSA - Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici
Akronim OG4PSA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa proračunima, vizuelizacijom i programiranjem u programskom alatu MATLAB i dodatnim modulima. Osposobljavanje studenata za rešavanje problema u elektroenergetici korišćenjem programa MS Excel. Prikazivanje koncepta programa AutoCAD, ilustrovanje procedura korak po korak i odgovarajućih komandi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: Rad u MATLAB-u, razvoj programa, formiranje m datoteka, nalaženje grešaka, izrada grafika, korišćenje Simulink modula i dodatnog modula za elektroenergetiku, elementi Excel-a, formule i unos podataka, funkcije radnog lista, analiza podataka i grafički prikaz, rad sa bazama podataka, osnovi programa AutoCAD, formiranje i oblikovanje objekata, primeri.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave MATLAB. Programiranje i tipovi podataka. Komande i m datoteke. Razvoj programa. Izrada grafika. Rad sa dodatnim modulom Simulink i modulom za elektroenergetiku. Korišćenje GUI modula. Excel. Osnovne karakteristike. Formule i funkcije. Rad sa bazama podataka. Izrada grafika. AutoCAD. Osnovi programa. Izrada elemenata crteža. Rad sa atributima i blokovima. Povezivanje sa drugim programima.
  Sadržaj praktične nastave Formiranje niza MATLAB programa. Rešavanje problema iz dodatnog modula Simulink i modula za elektroenergetiku. Rad sa programom Excel. Izrada progtrama i baza podataka. Analiza podataka. Izrada grafika. Niz vežbi iz programa AutoCAD.
  Literatura
  1. Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str.298.
  2. Zlatan Stojković : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529.
  3. Zlatan Stojković Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - Programski alati, Monografija, 2. Izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2003, str.301.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0