Navigacija

19E111URA - Uvod u računarstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u računarstvo
Akronim 19E111URA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima -
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elementima i konceptima realizacije i rada računarskih sistema različite složenosti, počev od personalnih računara, do složenih serverskih infrastruktura. Studenti će se upoznati sa konceptima arhitekture i organizacije računara, realizacije i rada operativnih sistema, mogućnostima interneta i vituelizacije, primeni računarstva u oblaku.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je upoznat sa pojmovima i konceptima u savremenom računarstvu, kao što su arhitektura i organizacija računara, operativni sistemi za računarske sisteme i mobilne uređaje, internet, vituelizacija, računarstvo u oblaku. Praktičnom nastavom student je osposobljen da realizuje i formatira osnovne tipove dokumenata, kao što su tekstualni, tabelarna izračunavanja, vizuelne prezentacije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Personalni računari: hardverske i softverske komponente. Operativni sistem: osnovni moduli, organizacija podataka, rad sa programima, grafički interfejs, za mobilne uređaje. Internet i servisi, adresiranje na internetu, aplikacije, budućnost razvoja, IoT. Virtuelizacija: osnovni koncepti, serverski i klijentski virtuelni sistemi. Računarstvo u oblaku: primena, ušteda, vrste, IaaS, PaaS, SaaS.
  Sadržaj praktične nastave MS Word: pokazni primer, radna površina, rad sa datotekama, elementi dokumenta, postupci i alati. MS Excel: pokazni primer, radni prostor, podaci i tipovi, izrazi, referenciranje ćelija, funkcije, formatizacija izgleda, grafikoni, šabloni. MS Power Point: pokazni primer, upotreba šablona i master slajda, animacije, tranzicija između slajdova, šta i kako prezentovati.
  Literatura
  1. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, David A. Patterson , John L. Hennessy, Elsevier
  2. Cloud Computing: Concepts, Technology and Architecture, T. Erl, Z. Mahmood, R. Puttini, The Prentice Hall
  3. Microsoft Office 365 & Office 2016: Introductory, D. Beskeen, C. Cram, J. Duffy, L. Friedrichsen, E. Reding, Course Technology Ptr
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja sa interaktivnim prezentacijama, laboratorijske vežbe i rad na računaru
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0