Navigacija

19E111P2 - Programiranje 2

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje 2
Akronim 19E111P2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa sintaksom i semantikom programskog jezika S. Primena naprednih koncepata proceduralnog programiranja u jeziku S. Osposobljavanje studenata za konstrukciju algoritama, korišćenje statičkih i dinamičkih struktura podataka, implementaciju i testiranje programa u jeziku S. Sticanje praktičnog iskustva u programiranju na računaru.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: konstruišu algoritme za rešavanje zadatih problema, napišu složenije programe na jeziku C koji koriste operatore, kontrolne strukture i bibliotečke funkcije, upotrebe makroprocesorske direktive, kao i da razvijaju, testiraju i nadograđuju modularne programe koji koriste linearne strukture podataka, dinamičke strukture i datoteke. Iskustvo i rutina u programiranju na računaru.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/index_oo.html
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Struktura programa. Tipovi podataka. Operatori. Kontrolne strukture. Nizovi. Pokazivači. Dinamička alokacija memorije. Funkcije: definisanje, argumenti, bočni efekti, rekurzija, prototip. Pretprocesor. Strukture i unije. Ulaz/izlaz, datoteke. Strukture podataka (stekovi, redovi, ulančane liste, stabla). Analiza složenosti algoritama. Razvoj složenijih programa u jeziku C.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi u računarskoj učionici, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, koje saradnik demonstrira, a studenti neposredno realizuju u razvojnom okruženju. Izučavanje elemenata teorije i testiranje primera kroz MOODLE platformu za elektronsko učenje.
  Literatura
  1. Programski jezik S sa rešenim zadacima, deveto izdanje usaglašeno sa standardom C11, Laslo Kraus, Akademska misao, 2014.
  2. Rešeni zadaci iz programskog jezika S, četvrto izdanje, Laslo Kraus, Akademska misao, 2014.
  3. 21st Century C, 2nd Edition, Ben Klemens, O’Reilly Media, Inc., 2014. C Tips from the New School
  4. Programiranje 2, prezentacije korišćene na predavanjima i vežbama, Veb sajt Katedre za RTI Elektrotehničkog fakulteta, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
  5. ISO/IEC 9899:2018(en), International Organization for Standardization, 2018.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0.2
  Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe na računaru koje se izvode u računarskoj učionici, laboratorijske vežbe u manjim grupama uz učešće demonstratora, koje predstavljaju obuku za rad u razvojnom okruženju
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 65
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 35
  Seminari 0