Navigacija

19E111P1 - Programiranje 1

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje 1
Akronim 19E111P1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modernog programiranja i elementima računarskih sistema. Osposobljavanje za samostalan razvoj i testiranje programa u programskom jeziku Pajton uz korišćenje kontrolnih struktura i složenih tipova podataka. Razvoj složenijih programa u koracima preciziranja. Postavljanje osnova za učenja drugih programskih jezika.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da analiziraju postavku problema i funkcionalne zahteve, konstruišu jednostavnije algoritme, transformišu ih u programski kod na programskom jeziku Pajton, kao i da razumeju sintaksne definicije. Studenti će biti osposobljeni da samostalno rade u razvojnom okruženju i da razvijaju, ispravljaju i testiraju strukturirane, modularne programe za inženjerske primene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u programiranje. Programske paradigme, pojam sintakse i semantike, notacije. Algoritamsko rešavanje problema i životni ciklus softvera. Programski jezik Pajton. Promenljive, operatori, složeni tipovi podataka: nizovi, liste, n-torke, rečnici. Kontrolne strukture. Funkcije, rekurzija, moduli. Obrada izuzetaka. Ulaz/izlaz podataka, datoteke. Uvod u objektni pristup, odabrane biblioteke.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Vežbe se izvode u računarskoj učionici. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, uz demonstraciju na računaru i samostalni rad studenata na modifikovanju i testiranju programa.
  Literatura
  1. Python Programming: An Introduction to Computer Science, John Zelle, 3rd Ed., Franklin, Beedle & Associates, 2016.
  2. Osnove programiranja u Pajtonu, Miloš Kovačević, Akademska misao, 2017.
  3. A Smarter Way to Learn Python, Mark Myers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
  4. Programiranje 1, prezentacije korišćene na predavanjima i vežbama, Veb sajt Katedre za RTI Elektrotehničkog fakulteta, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html
  5. Programski jezici, Jozo Dujmović, Akademska misao, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0.2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe u računarskoj učionici, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0