Navigacija

13S111PORT - Praktikum iz osnova računarske tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz osnova računarske tehnike
Akronim 13S111PORT
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim kombinacionim i sekvencijalnim elementima. Razumevanje strukture i funkcionisanja prekidačkih mreža. Realizacija složenih prekidačkih mreža pomoću konfigurabilnog hardvera i vizuelnog simulatora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu prekidačkih mreža; obavljaju analizu i sintezu kombinacionih i sekvencijalnih mreža; koriste kombinacione i sekvencijalne module.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih modula. Projektovanje i simulacija složenih kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža.
  Sadržaj praktične nastave Projektovanje kombinacionih i sekvencijalnih mreža koristeći konfigurabilni hardver. Rad sa standardnim kombinacionim modulima (multiplekser, demultiplekser, dekoder, koder, pomerač, inkrementer, dekrementer, sabirač, aritmetička jedinica, logička jedinica, aritmetičko-logička jedinica, komparator) i sekvencijalnim modulima (registar i brojač). Projektovanje mreže korišćenjem gotovih modula.
  Literatura
  1. J. Đorđević, Z. Radivojević, M. Punt, Ž. Stanisavljević, Osnovi računarske tehnike, Akademska misao, 2017.
  2. J. Đorđević, Z. Radivojević, D. Drašković, Ž. Stanisavljević, M. Punt, K. Milenković, Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2016.
  3. J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević, N.Grbanović, M.Obradović, Osnovi računarske tehnike 1 - Praktikum, (Akademska misao, Beograd, 2007.)
  4. Altera, Quartus Prime Standard Edition Handbook Volume 1: Design and Synthesis, https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/qts/qts-qps-handbook.pdf
  5. James O. Hamblen , Tyson S. Hall , Michael D. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition, Springer, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Uvodna predavanja. Vežbe u laboratoriji za računarom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0