Navigacija

13S081M1 - Matematika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 1
Akronim 13S081M1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama matematičke logike, opšte i linearne algebre i matematičke analize. Osposobljavanje studenta da razume i rešava određene probleme iz stručnih predmeta.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će lako prepoznavati probleme u stručnim predmetima i primenjivati stečeno znanje, posebno za rešavanje sistema linearnih jednačina i za približna izračunavanja i aproksimaciju funkcija koje se pojavljuju pri matematičkom modelovanju odgovarajućih problema .
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Matematička logika, algebarske stukture, matrice, determinante, sistemi linearnih jednačina, nizovi, granične vredosti, funkcije, diferencijalni račun, Tejlorovi polinomi.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje raznih zadataka i problema koji prate teorijski deo kursa. Upoznavanje studenata kako da prepoznaju i reše probleme iz stručnih elektrotehničkih predmeta i računarstva.
  Literatura
  1. Cvetković D,Lacković I,Merkle M,Radosavljević Z,Simić S,Vasić P, Matematika 1-Algebra,Akad.Misao 2006.
  2. Vasić B,Iričanin B,Jovanović M, Malešević B,Madžarević T,Mihailović B,Radosavljević Z,Simić S,Cvetković D: Zbirka zadataka iz Matematike 1 -prvi i drugi deo. Akad.Misao 2006.
  3. M.Merkle: Matematička analiza za studente tehnike.Akad.Misao 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe sa rešavanjem problema, domaći zadaci, diskusije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava Usmeni ispit 15
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0