Navigacija

13E112OO1 - Objektno-orijentisano programiranje 1

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno-orijentisano programiranje 1
Akronim 13E112OO1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kurseva "Programiranje 2" i "Praktikum iz programiranja 2".
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje osnovnim principima objektno-orijentisanog programiranja, kao što su apstrakcija, kapsulacija, nasleđivanje i polimorfizam. Razumevanje koncepata izuzetaka i šablona. Sticanje veštine objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++ . Korišćenje standardne biblioteke šablona (STL).
Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno savladanom predmetu, studenti će biti osposobljeni da: - interpretiraju i primenjuju paradigmu objektno-orijentisanog programiranja; - demonstriraju principe objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++; - rešavaju praktične probleme na jeziku C++; - koriste standardnu biblioteku šablona (STL).
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata OO programiranja na jeziku C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Statički članovi. Prijatelji. Ugnežđene i lokalne klase. Preklapanje operatora. Izvođenje i nasleđivanje. Polimorfizam i dinamičko vezivanje. Apstraktne klase. Višestruko nasleđivanje. Izuzeci. Šablonske funkcije i klase. Standardna biblioteka šablona (STL). Ulazni i izlazni tokovi.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijska pokazna i laboratorijske kontrolne vežbe. Domaći zadaci.
Literatura
  1. Kraus, L., "Programski jezik C++ sa rešenim zadacima", 10. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2016.
  2. Kraus, L., "Rešeni zadaci iz programskog jezika C++", 5. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2016.
  3. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Objektno orijentisano programiranje 1", 2018.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncepti OO programiranja i daje definicija jezika C++, dok se na auditornim vežbama demonstriraju praktični primeri objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++. Laboratorijske vežbe su podeljene na pokazne i kontrolne.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 55
Seminari 0