Navigacija

13E111PP2 - Praktikum iz programiranja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz programiranja 2
Akronim 13E111PP2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovna namena Praktikuma je upoznavanje studenata sa kompletnim procesom razvoja programa i osposobljavanje za samostalan rad u konkretnom razvojnom okruženju. Ovako koncipiran, predmet ima za cilj da obradi i praktično nauči studente svemu onome što su imali prilike da čuju na nastavi iz predmeta Programiranje 2.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje osnovnih koncepata rada sa razvojnim okruženjima (izvršavanje programa korak po korak, praćenje trenutnog sadržaja promenljivih, preusmeravanje ulaza i izlaza), iz čega sledi osposobljenost za samostalno rešavanje programskih problema male ili srednje složenosti. Praktična primena naučenog iz predmeta Programiranje 2.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nema
  Sadržaj praktične nastave Fokus ovog kursa je na domaćim zadacima, čije uspešno rešavanje zahteva od studenata da koriste znanje iz kursa Programiranje 2 (predstavljanje celih brojeva i programski jezik C). Plan kursa takođe uključuje koncepte rada u integrisanim razvojnim okruženjima kao što su kontrolisano izvršavanje programa, nadgledanje promenljivih i drugi.
  Literatura
  1. Laslo Kraus, Programski jezik C sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Laslo Kraus, Rešeni zadaci iz programskog jezika C, Akademska misao, Beograd, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Demonstracioni časovi predstavljaju prikaz rada u razvojnom okruženju. Domaći zadaci se periodično zadaju studentima, tako da imaju dovoljno vremena da se pripreme za odbranu na laboratorijskim vežbama. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, ispitivač proverava i znanje studenata iz oblasti obuhvaćenih domaćim zadatkom. Ispit podrazumeva praktičnu izradu programa srednje složenosti na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0