Navigacija

13E044PR - Projekat

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat
Akronim 13E044PR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama namenskih računarskih sistema, njihovom arhitekturom, implementacijom funkcija i povezivanjem komponenata sistema. Upoznavanje studenata sa fazama u razvoju namenskog računarskog sistema, razvojnim alatima i tehnikama implementacije funkcija sistema sa aspekta namenskog hardvera i softvera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da analiziraju i definišu funkcionalnu specifikacije sistema i projektuju softver i hardver namenskog sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti razvoja namenskih sistema, arhitektura mikrokontrolera, periferijskih modula kontrolera i model razvoja programskog koda. Povezivanje periferijskih uređaja, komunikacioni interfejsi i protokoli. Procesiranje izuzetaka i prekida, inicijalizacija sistema. Alati i tehnike razvoja programskog koda u integrisanom razvojnom okruženju.
   Sadržaj praktične nastave Primeri razvoja programskog koda koji implementira funkcije digitalnog i analognog ulaza/izlaza, merenje i generisanje vremenskih intervala, vizuelizaciju i prikaz informacija, razmenu podataka preko standardnih serijskih interfejsa, povezivanje mikrokontrolera u složene merne i upravljačke sisteme.
   Literatura
   1. Beleške sa predavanja su dostupne preko veb stranice predmeta
   2. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
   3. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
   4. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova vežbi i konsultacija i 15 časova u laboratoriji i rada na projektu i kolokvijum. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i rada na projektu, od čega 3 časa nedeljno u toku semestra i približno 30 časova priprema za kolokvijum i priprema u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0