Навигација

Студијски програм Електротехника и рачунарство

 

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2021/2022. годинуОпштим условима о упису на ЕТФ и Правилника о мастер академским студијама,  Електротехнички факултет објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2021/2022. години уписује 500 студената, 350 буџетских и 150 самофинансирајућих студената. У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

I    Општи услови конкурса

У прву годину мастер академских студија, у обиму од 60 ЕСПБ, може се уписати:

 • Лице које је завршило одговарајуће основне академске студије у трајању од најмање осам семестара на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
 •  Лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16)
 • Лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, и остварило најмање 300 ЕСПБ бодова

Право  пријаве на конкурс имају и кандидати – студенти који у тренутку конкурисања нису још дипломирали, с тим да морају да заврше основне студије до 30.09.2021. године.

У првом конкурсном року конкуришу и студенти који су изгубили статус студента, односно који 01.октобра 2021. губе статус студента мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани мастер академске  студије у буџетском статусу. Студенти који конкуришу за упис на мастер академске студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на раније уписаним мастер студијама.

Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство, на одговарајућим студијским програмима  и модулима на Електротехничком факултету у Београду. За кандидате који немају одговарајућу предспрему могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.

По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се према ранг листи на основу Правилника о мастер академским студијама.

II   Студијски програм Електротехника и рачунарство

У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Преосталих 30 ЕСПБ односе се на стручну праксу (3 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (14) и мастер рад (13 ЕСПБ). Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ.

У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.

Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула уз сагласност руководиоца модула . При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два предмета из групе Општеобразовних предмета  који носе по 3 ЕСПБ.

Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.

Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о мастер академским студијама.

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или  део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину, или ако међународним споразумом није другачије одређено.

При упису кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

  Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500,00 евра (плаћа се у динарској противвредности)

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI   Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року  за упис студената на мастер академске студије примају се од 20. септембра до 01. октобра 2021. године до 13 часова.

VII     Пријава на конкурс

1. Кандидати који су завршили (или у тренутку пријаве завршавају) основне студије на Електротехничком факултету у Београду пријаву на конкурс обављају електронским путем, слањем докумената  на е-мејл адресу:

master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују електронски (кандидати који су завршили или завршавају основне студије на ЕТФу):

 • скениран попуњен пријавни лист (преузети)
 • скенирана признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • скениран извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије

2. Остали кандидати (кандидати који нису завршили, нити студирају основне студије на Електротехничком факултету у Београду) подносе лично пријаву и документа у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују лично (остали кандидати):

 • попуњен пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
  1. диплому о завршеним основним академским студијама
  2. додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са основних студија
 • Кандидати који су претходне студије завршили у иностранству поред докумената подносе и копију решења о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду, http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Након завршетка пријаве  у петак, 01. октобра, биће објављена прелиминарна листа пријављених кандидата на сајту Факултета, опција Упис/мастер академске студије, студијски програм ЕР (https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo)

Примедбе на објављену листу пријављених кандидата могу се доставити лично у понедељак, 4. октобра, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије. Коначна листа пријављених кандидата у првом упписном року биће објављена истог дана у поподневним часовима. На коначној листи пријављених кандидата, која се доставља Универзитету, могу бити само кандидати који су дипломирали закључно са 30. септембром 2021. године.

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду  имају проходност на одређене модуле према условима који су дати на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

Обавештења о резултатима конкурса биће објављивана на сајту Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, према роковима који су предвиђени конкурсом. Молимо вас да их редовно пратите.