Навигација

Физичка електроника

Шеф одсека: др Јасна Црњански, ванредни професор

2. година

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

3. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
Бирају се најмање два предмета из следеће групе.
19Е042ОАЕ Основи аналогне електронике И 3+2+1 6
19Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 6
19Е062МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 6
Ако су из претходне групе изабрана два предмета, из следеће групе се могу бирати предмети и практикуми са укупним збиром од 12-13 кредита, а ако су изабрана три предмета из следеће групе се могу бирати предмети и практикуми са укупним збиром од 6-7 кредита
13E072ОТЕК Теорија електричних кола И 3+2+0 6
19Е052ЕМ

19Е042ЕМ
Електрична мерења
или
Електрична мерења
И

И
2+0+3

2+0+3
6

4
19Е112ООП

13Е112ОО1
Објектно-оријентисано програмирање
или
Објектно-оријентисано програмирање 1
И

И
2+2+1

2+2+1
6

6
19E112ОР Организација рачунара И 2+2+1 6
13E062ПСМТ Практикум из савремених материјала и технологија И 1+0+1,5 3
19Е072ПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
19Е092ЕЈ3
19Е092РЈ3
19Е092НЈ3
19Е092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   24-25 30-31
4. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
13E062КМ Квантна механика O 3+2+0 6
Бирају се два предмета из следеће групе
13E082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
13E082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
13E082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
13E082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
13E082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
13E082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Бирају се два предмета и ниједан практикум или један предмет и два практикума из следеће групе
19Е062ФОЕ Физичке основе електродинамике И 3+2+0 6
19Е032ОТФ Основи телекомуникација И 3+2+1 6
13E072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
13E042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
13E062ПКЕУ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система 2 И 0+1+2 3
Укупно   25-26.5 30

Смер: Наноелектроника и фотоникa

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E063ФТМ Физичко техничка мерења И 3+0+2 6
13E063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
13E063ФЕЧТ Физичка електроника чврстог тела И 3+2+0 6
13E063СФ Статистичка физика И 3+2+0 6
Ако је из претходне групе изабрано три предмета из следеће групе се бирају два предмета, а ако је изабрано четири предмета из следеће групе бира се један предмет
13E063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
13E063КЕ Квантна електроника И 3+2+0 6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И   6
Укупно   25 30
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се најмање два предмета из следеће групе
13E063МИН Микроелектроника и наноелектроника И 3+2+0 6
19Е063ОПТ Оптичке телекомуникације И 3+1+1 6
13E063МК Микроелектронска кола И 3+2+0 6
Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће групе се бирају три предмета, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће групе бирају се два предмета
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
13E063ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
13E064ОН Оптоелектронске направе 2) И 3+2+0 6
  Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру са укупним збиром 6 кредита И   6
  Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И   6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет предмета из следеће групе
13E064ЛТ Ласерска техника И 3+2+0 6
13E064ОН Оптоелектронске направе 2) И 3+2+0 6
13E064СДОС Системи за дигиталну обраду слике И 3+1+1 6
13E064ПКН Полупроводничке квантне наноструктуре И 3+2+0 6
13E064АМПН Анализа и моделовање полупроводничких направа И 3+2+0 6
13E064ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
13E064ОПТ2 Оптичке телекомуникације 2 И 3+2+0 6
13E064ФЕГП Физичка електроника гасова и плазме И 3+2+0 6
13E044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
  Било који предмет са листе овог смера у петом семестру И   6
  Било који предмет са другог смера/модула из седмог семестра са минимум истим бројем кредита И   6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три предмета из следеће групе
13E064ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
13E064НАН Наноелектронске направе И 3+2+0 6
13E064ОЛМС Оптоелектронски и ласерски мерни системи И 3+0+2 6
13E064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
  Било који предмет са овог или другог смера или другог модула из шестог или осмог семестра са минимум истим бројем кредита И   6
13E004СП Стручна пракса О   2
13E004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

 

Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг

3. година

5. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е063НФ Нуклеарна физика O 3+2+0 6
13E063ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
13E053ССО Системи и сигнали у организму O 3+1+1 6
19Е063БМТ Биоматеријали O 3+2+0 6
Бира се један предмет из следеће групе
13E063СФ Статистичка физика И 3+2+0 6
13E063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе овог или других модула у трећем или петом семестру са укупним збиром 6 кредита И   6
Укупно   25 30
 
6. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е063ДМЈ Детекција и мерење јонизујућег зрачења О 3+1+1 6
19Е063РНМТ Радиолошка и нуклеарна медицинска техника О 3+1.5+1.5 6
13Е063ОБ Основи биофизике О 3+2+0 6
13E053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала О 3+1+1 6
Бира се један предмет из следеће групе
13E063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
13E053СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе овог или других модула у четвртом или шестом семестру са укупним збиром 6 кредита И   6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19Е064МФМС Методе формирања медицинске слике О 3+2+0 6
19Е064БИ Биоинформатика О 3+2+0 6
13E064СДОС Системи за дигиталну обраду слике О 3+1+1 6
Бирају се два предмета из следеће групе.
19E064ПЛМ Примена ласера у медицини И 3+2+0 6
13E054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
13E054БМХ Биомеханика И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе изборних предмета овог или других модула у петом или седмом семестру са укупним збиром 6 кредита И   6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13E064ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења О 3+1+1 6
13E064НТ Нуклеарна техника О 3+1.5+0.5 6
Бира се један предмет из следеће групе
19Е064ЕОИЕ Еколошки обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
13E064ФТФР Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора И 3+2+0 6
13E054КЛИН Клиничко инжењерство 1) И 3+1+1 6
  Било који предмет или практикуми са листе изборних предмета овог или других модула у четвртом, шестом или осмом семестру са укупним збиром 6 кредита И   6
  Стручна пракса О   2
  Завршни рад О   10
Укупно   15 30

 1) Од школске 2020/21. године, промењен је фонд часова на предмету Клиничко инжењерство (13Е054КЛИ) са 3+2+0 на 3+1+1.
2) Од школске 2022/23. године предмет је пребачен из 7. у 6. семестар.