Navigacija

Praksa u Laboratoriji za primenu računara u nauci (SCL - Scientific Computing Laboratory)

Studentima koji su u završnoj godini osnovnih ili master studija, šestomesečna praksa u Laboratoriji za primenu računara u nauci omogućava da kroz praktičan rad steknu početno istraživačko iskustvo. Praksa će biti realizovana u Institutu za fiziku Beograd u saradnji sa Laboratorijom za hemiju, fiziku i materijale Univerziteta Mec (Francuska) i otvara mogućnost kasnije izrade francusko-srpskog doktorata.

Tema prkase su magnetni granularni materijali. Magnetni granularni materijali zbog interkacije koja zavisi od usmerenosti magnetnih dipola, formiraju strukture koje nisu očekivane na osnovu postojećeg iskustva sa granularnim materijalima (npr. koloidima ili čvrstim sferama). Ponuđena praksa sastojaće se iz teorijskog istraživanja datih sistema korišćenjem modernih metoda statističke fizike (minimilizacije energije, Monte Karlo simulacije, Braunovska dinamika). Dalji orginalan aspekt ovog rada je upoređivanje dobijenih rezultata sa eksperimentalnim rezultatima grupe u Liježu (GRASP, Univerzitet Lijež, Belgija).

Student će imati mogućnost da radi na PARADOX klasteru sa 1000 procesora i 45TB prostora za podatke. Klaster koristi grid-platformu koja je jedan od glavnih pravaca razvoja računara velikih performansi.

Sa naše strane student će biti podržan da iskoristi dobijene rezultate za izradu svog master rada.

Pozivamo studente Odseka za Fizičku elektroniku zainteresovane za numeričke simulacije konkretnih fizičkih sistema da se prijave do 10.3.2013.

Postoji jedno raspoloživo mesto.

Period održavanja prakse biće preciziran u dogovoru sa prijavljenim kandidatima (početak najkasnije do 1.5.2013.).

Prijava za praksu treba da sadrži: biografiju na engleskom, ocene iz predmeta koji su vezani za praksu, kontakt podatke. Prijave treba poslati putem elektronske pošte na igor@ipb.ac.rs.

Kontakt

dr Igor Stanković

igor@ipb.ac.rs
http://www.scl.rs/