Navigacija

OT2SIS - Signali i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Signali i sistemi
Akronim OT2SIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modeliranja kontinualnih i diskretnih sistema i karakterizacijom kontinualnih i diskretnih signala. Razumevanje osnovnih alata za analizu signala i sistema u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovne veštine da klasifikuju i analiziraju izmerene eksperimentalne podatke, da izvrše osnovne eksperimente nad sistemima, kao i da primene osnovne alata za obradu signala (Furijeov red, Furijeova transformacija, Laplasova transformacija, zed transformacija).
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija signala i sistema. Osobine sistema.Furierov red signala. Furiejeova transformacija. Bodeovi dijagrami. Laplasova transformacija signala. Funkcija prenosa, stabilnost i kauzalnost LTI kontinualnog i diskretnog sistema. Zed transformacija signala. Teorema o odabiranju kontinualnih signala. Diskretna Furierova transformacija.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da tri praktična zadatka realizuju samostalno korišćenjem programskog paketa MATLAB (sračunavanje konvolucije kontinualnih diskretnih signala, aproksimacija periodičnih kontinualnih signala Furierovim redom, sračunavanje frekvencijskog odziva kontinualnog sistema).
Literatura
  1. Signali i sistemi, B. Kovačević, Ž. Đurović, S. Stanković, Akademska misao, 2007.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 sati korišćenja računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 44
Praktična nastava 12 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 44
Seminari 0