Navigacija

OO1MM1 - Matematika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Matematika 1
Akronim OO1MM1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i činjenicama diskretne matematike i matematičke analize neophodnim za studije elektrotehnike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za uspešno praćenje matematičkih predmeta na višim godinama studija kroz podjednako poklanjanje pažnje teorijskom premišljanju i praktičnim primenama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Skupovi, relacije, preslikavanja. Osnovi matematičke logike. Opšta algebra. Linearna algebra. Polinomi i racionalne funkcije. Uvod u matematičku analizu. Realni nizovi. Granične vrednosti funkcija. Diferencijalni račun.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika 1 – Algebra, IX izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (prvi deo), VI izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.
  3. Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre (drugi deo), V izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.
  4. Milan Merkle: Matematička analiza – teorija i 1000 zadataka, II izdanje, Akademska misao, Beograd, 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na tabli.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0