Navigacija

OE2OE - Osnovi elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektronike
Akronim OE2OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi elektrotehnike
Ciljevi izučavanja predmeta Fundamentalna znanja iz fizike rada i modela elektronskih komponenata i analize i projektovanja osnovnih pojačavačkih kola u diskretnoj i integrisanoj tehnologiji, sa aspekta konstrukcije i primene. Upoznavanje sa realnim elektronskim komponentama, instrumentima i SPICE simulacijama.
Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet namenjen studentima kojima je elektronika matična struka u cilju pripreme za dalje obrazovanje iz analogne i digitalne elektronike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Predmet i istorija elektronike. Fizika poluprovodnika. PN spoj. Dioda. MOS tranzistor. Bipolarni tranzistor. Osnovne pojačavačke sprege sa MOS i bipolarnim tranzistorima. Strujni izvori i aktivna opterećenja. JFET. Strujni izvori i aktivna opterećenja sa JFET-ovima. Diferencijalni pojačavač. Višestepeni pojačavači.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe i SPICE simulacije.
Literatura
  1. http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2oe
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York 2004, Chapters 3-7
  3. Tešić S., Vasiljević D.: Osnovi elektronike, Građevinska knjiga, Beograd 2006.
  4. S. Marjanović, Elektronika 1-komponente i kola, Akademska misao, Beograd, 2004.
  5. Radivoje Đurić, Osnovi elektronike, zbirka rešenih problema, drugo izdanje, Beograd 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 30 časova vežbi na tabli, 15 časova vežbi u laboratoriji i kolokvijum na sredini semestra
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0