Navigacija

MS1RES - Regulacija elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Regulacija elektroenergetskih sistema
Akronim MS1RES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja, Analiza elektroenergetskih sistema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima regulacije vertikalno integrisanih i deregulisanih elektroenergetskih sistema. Definisanje osnovnih zahteva regulacije. Definisanje regulacionih kontura, regulacionih resursa i uređaja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju modela i razvoj algoritama za analizu dinamičkih performansi elektroenergetskog sistema. Osposobljavanje studenata za analizu regulacionih uređaja kombinovanjem inženjerske intuicuje i matematičkih algoritama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni zahtevi regulacije. Modelovanje elemenata sistema. Regulacija učestanosti i aktivnih snaga. Primarna, sekundarna i tercijarna regulacija izolovanih i povezanih sistema. Regulacija napona i reaktivnih snaga. Sistemi za regulaciju pobude. Regulacioni transformatori. FACTS uređaji.
Sadržaj praktične nastave Formiranje dinamičkih nelinearnih i linearizovanih modela elektroenergetskog sistema. Formiranje sistema za automatsku regulaciju učestanosti. Formiranje sistema za automatsku regulaciju napona. Sinteza regulatora. Analiza performansi sistema.
Literatura
  1. M. Ćalović, Regulacija elektroenergetskih sistema, ETF, Beograd, 1997.
  2. M. Ćalović, P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2000.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka i simulacije na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0