Navigacija

MS1KR - Kognitivni radio

Specifikacija predmeta
Naziv Kognitivni radio
Akronim MS1KR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. Nove generacije radio sistema usmerene su ka zadovoljenju narastajućih zahteva za bežičnim pristupom visokog protoka kroz bolje upravljanje resursima. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa studenti će biti sposobni da: - upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija - kognitivni radio - upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa, posebno spektra, u kombinaciji sa tehnologijom elektronskog učenja u oblasti radija - sagledaju buduće pravce razvoja radio komunikacija kroz primenu kognitivnosti u oblasti radija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave - Radio evolucija ka kognitivnom radiju - Idealni i realni kognitivni radio - Struktura kognitivnog radija: komponente i njjihove funkcije, kognitivni ciklus, hijerarhija zaključivanja (algoritamska implementacija kognitivnosti) - Multidimenzionalni spektralni prostor i tehnike analize zauzetosti spektra - Dinamičko upravljanje spektrom.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje problema koegzistencije primarnih i sekundarnih korisnika u kognitivnom radiju kroz računske primere.
  Literatura
  1. Joseph Mitola III, “Software radio architecture: object-oriented approaches to wireless systems engineering”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-38492-5, New York, 2000.
  2. Jeffrey H. Reed, “Software radio: a modern approach to radio engineering”, Prentice Hall PTR, ISBN 0-13-081158-0, New Jersey, 2002.
  3. Joseph Mitola III, “Cognitive radio architecture: The Engineering Foundations of Radio XML”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-74244-9, New Jersey, 2006.
  4. Bruce A. Fette, “Cognitive radio technology”, Elsevier Inc, ISBN 0-7506-7952-2, Burlington, 2006.
  5. Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, kolokvijumi, ispiti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0