Navigacija

19M013EI2 - Električne instalacije niskog napona - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Električne instalacije niskog napona - odabrana poglavlja
Akronim 19M013EI2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa upravljačkim šemama. • Upoznavanje studenata sa prvim i drugim kvarom u IT sistemu zaštite i ZUDS. • Upoznavanje studenata sa važećim standardima za projektovanje zaštitnih gromobranskih instalacija. • Upoznavanje studenata sa telekomunikacionim instalacijama. • Upotreba softvera u projektovanju električnih instalacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija stambenih, administrativnih i poslovnih objekata.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Izrada upravljačkih šema. Temeljni uzemljivači i ispitivanje uzemljivača. Zaštitne mere od dodira u slučaja kvara. Dopunske mere zaštite. Zaštita od atmosferskog pražnjenja. Električne instalacije slabe struje.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje električnih instalacija primenom nekog od modernih programskih alata. Laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe i upoznavanje sa projektovanjem električnih instalacija korišćenjem softvera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari