Navigacija

19E061F2 - Fizika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika 2
Akronim 19E061F2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje fizičkim konceptima vezanim za optiku, atomsku, nuklearnu i poluprovodničku fiziku, mehaniku fluida i termodinamiku kroz upoznavanje sa principima rada optičkih, elektronskih, termo- i hidrodinamičkih uređaja i nuklearnih postrojenja za primene u senzorima, prenosu informacija, osvetljenju i formiranju slike, merenjima, izvorima i konverziji energije. Pozicioniranje fizike u modernoj tehnici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje prirode svetlosti i njene uloge u realizaciji senzora i sistema za prenos informacija. Ovladavanje osnovama fizike XX veka kroz primene poluprovodničkih naprava i atomskog zračenja. Sticanje inženjerskih veština u proračunima protoka fluida, snage pumpi i turbina, i primeni termodinamičkih ciklusa pri konverziji energije. Sticanje svesti o globalnom zagađenju i budućim izvorima energije.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alijep-eV-RCEzv3saV2U_AEJ3La5Y5G_uYkAJwf7L6E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=09042300-779f-4ca4-98be-6ffc2c118b86&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Zakoni talasne i geometrijske optike; osvetljenje; optička vlakna, kamere. Elementi moderne fizike; atomska i nuklearna struktura; pn spoj; Lampe, laseri, LED; solarne ćelije, senzori slike; radioaktivni senzori. Statika i dinamika fluida; viskoznost; senzori, brane, turbine, vetrogeneratori. Idealni i realni gas; termodinamički principi; senzori temperature; Reaktori; obnovljivi izvori energije;
  Sadržaj praktične nastave Opšta tehnika rešavanja problema implementirana kroz računske vežbe sa ciljem osposobljavanja studenata da identifikuju osnovne elemente problema, iskoriste ih da postave i reše fizičko-matematičke modele uz efikasnu proveru rešenja i eliminaciju grešaka.
  Literatura
  1. Skripte (J. Cvetić: „Mehanika fluida“, P. Marinković „Toplota“) i slajdovi sa predavanja u elektronskoj formi na nobel.etf.rs
  2. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2014.
  3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: „Fundamentals of Physics“, Wiley, 2007.
  4. L.A. Bloomefield: „How things work – the physics of everyday life“, Wiley, 2013.
  5. B. Crowell: „Conceptual Physics“, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja koja kombinuju klasičan teorijski pristup i fenomenološki pristup (kroz studije slučaja). Vežbe na tabli.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0