Navigacija

19E054CNC - CNC sistemi i fleksibilna automatizacija

Specifikacija predmeta
Naziv CNC sistemi i fleksibilna automatizacija
Akronim 19E054CNC
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima -
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa ključnim pojmovima i konceptima automatizacije proizvodnje (tehnološkim postupcima, CNC obradnim sistemima, robotima) i programima za kompjutersko konstruisanje i projektovanje (CAD/CAM) i 3D štampu. Upoznavanje sa mogućnostima primene robota kao elementa fleksibilne automatizacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnova rada i programiranja kompjuterski upravljanih mašina (CNC), uređaja za 3D štampu i programima za kompjutersko konstruisanje i projektovanje (CAD/CAM). Sticanje iskustva planiranja proizvodnih ciklusa primenom robota i progamiranje robota u tipičnim industrijskim zadacima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove fleksibilne automatizacije. CNC mašine, 3D štampači, roboti, transportni i kontrolni sistemi. Tehnološki postupci i procesi obrade materijala. Kompjuterski upravljani (CNC) sistemi - osobine i programiranje. CAD/CAM programi za kompjutersko projektovanje. Principi rada uređaja za 3D štampu. Planiranje proizvodnje upotrebom robota. Upravljanje robota: paletiranje, montaža, kontrola kvaliteta.
  Sadržaj praktične nastave Mašinsko projektovanje u CAD/CAM softveru. Vežbe sa CNC mašinama, 3D štampačima i robotom kao elementom fleksibilne industrijske ćelije. Vežbe sa fleksibilnom ćelijom sa industrijskim robotima.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0