Navigacija

19E024RPOG - Razvodna postrojenja

Specifikacija predmeta
Naziv Razvodna postrojenja
Akronim 19E024RPOG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima visokonaponskih razvodnih postrojenja. Razumevanje osnova visokonaponskih postrojenja u distributivnim i prenosnim mrežama i elektranama. Osposobljavanje studenata za projektovanje, eksploataciju i održavanje visokonaponskih razvodnih postrojenja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje metoda proračuna kratkih spojeva. Poznavanje načina dimenzionisanja opreme u razvodnim postrojenjima. Poznavanje principa projektovanja razvodnih postrojenja do nivoa idejnog projekta. Osposobljavanje studenata za eksploataciju i održavanje visokonaponskih postrojenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Proračun struja kratkih spojeva i njihovih karakterističnih veličina. Osnovni elementi razvodnih postrojenja: sabirnice, izolatori, kablovi, strujni, naponski i energetski transformatori, prigušnice, otpornici, prekidači, rastavljači, osigurači, odvodnici prenapona i uzemljivači. Povezivanje i raspored opreme u razvodnim postrojenjima. Vazduhom i gasom izolovana razvodna postrojenja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, vežbe na računaru, laboratorijske vežbe i obilazak prenosnih i distributivnih razvodnih postrojenja.
Literatura
  1. Milenko Đurić: Razvodna postrojenja, Beopres, Beograd 2009.
  2. Jovan Nahman, Vladica Mijailović: Razvodna postrojenja, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2015.
  3. Gojko Dotlić: Elektroenergetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS, Beograd 2006.
  4. Jovan Nahman, Vladica Mijailović, Dragutin Salamon: Razvodna postrojenja - zbirka rešenih zadataka sa prilozima, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2012.
  5. Zoran Stojanović, Zlatan Stojković: Monitoring i dijagnostika metaloksidnih odvodnika prenapona, Elektrotehnički fakultet, Akademska misao, Beograd 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe, laboratorijske vežbe i obilasci razvodnih postrojenja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0