Navigacija

19E023EES - Elementi elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi elektroenergetskih sistema
Akronim 19E023EES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa nadzemnim vodom, energetskim transformatorom, sinhronim generatorom, njihovim prncipima rada, električnim parametrima i matematičkim modelima. Osposobljavanje studenata za izradu mehaničkog projekta nadzemnih vodova. Upoznavanje studenata sa osnovnim prinicipima naizmeničnog i jednosmernog prenosa električne energije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazne sposobnosti za projektovanje, eksploataciju i održavanje nadzemnih vodova. Studenti stiču znanja u pogledu proračuna parametara i modelovanja nadzemnih vodova, transformatora i sinhronih generatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Mehanički proračun nadzemnog voda. Električni proračun nadzemnog voda. Energetski transformator. Sinhroni generator. Prenos električne energije naizmeničnom i jednosmernom strujom.
  Sadržaj praktične nastave Izrada računskih zadataka na tabli.
  Literatura
  1. Milenko Đurić "Elementi elektroenergetskih sistema (EES-a)", BEOPRES, Beograd, 2009.
  2. Milenko Đurić "Rešeni problemi iz elemenata EES-a", BEOPRES, 2000. Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0