Navigacija

19E022MEH - Mehanika

Specifikacija predmeta
Naziv Mehanika
Akronim 19E022MEH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima statike, otpornosti materijala i dinamike. Povezivanje fizičkih zakona sa matematičkim modelima za mehnički proračun nadzemnih vodova, dimenzionisanje i proračun deformacija elemenata različitih konstrukcija koje se koriste u energetici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za proračun i dimenzionisanje jednostavnijih konstrukcija. Osposbljenost za rešavanje problema vezanih za mehanički proračun nadezmnih vodova u realnim uslovima eksploatacije. Korišćenje stečenih znanja u drugim predmetima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Osnovne aksiome statike. Veze i reakcije veza. Uslovi statičke ravnoteže krutog tela. Težište. Stabilnsot ravnotežnog položaja. Mehanički proračun lančanica. Uticaj dodatnog tereta usled leda i vetra na mehanički proračun lančanica. Mehaničke osobine materijala. Aksijalna naprezanja. Savijanje. Torzija. Izvijanje. Osnovni zakoni dinamike materijalne tačke i tela.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe.
  Literatura
  1. D. Mikičić, Mehanika, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1999.
  2. T. Kibble, F. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0