Navigacija

19E014TPE - Termički procesi u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Termički procesi u elektroenergetici
Akronim 19E014TPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da primene znanja iz opšte teorije prenosa toplote u projektovanju, eksploataciji, nadzoru i zaštiti elektroenergetskih komponenti. Principi zagrevanja koji se koriste za pretvaranje električne energije u toplotu: elektrootporno, indukciono, dielektrično i elektrolučno. Principi rada električnih peći, pretvarači i njihovo priključenje na trofazne električne mreže.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata da ovladaju svim zakonitostima iz teorije prenosa toplote koji su od interesa u elektroenergetici i da za iste uvide kako se mogu primeniti u praksi. Razumevanje klasičnih (uprošćenih) inženjerskih metoda, njihovih ograničenja i mogućnostima koje donosi primena savremenih softverskih alata i metoda zasnovanih na dubljem fizičkom opisivanju procesa zagrevanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Primene u praksi – projektovanje i eksploatacija (teorijski i praktični–katalozi, standardi, empirijske projektantske metode): uređaji energetske elektronike, transformatori, samonosivi kablovski snop, polaganje kablova u tlo. Merne metode, senzori i merni uređaji. Načini pretvaranja električne u toplotnu energiju - teorijska osnova (Pointingova teoreme). Elementi elektrotermičkih postrojenja.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe na tabli i 6 laboratorijskih vežbi (elektrootporno, indukciono, dielektrično i elektrolučno zagrevanje, Peltijeov element i FUZZY regulator temperature.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, vežbe na tabli, računarske simulacije, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari