Navigacija

19E013EI2 - Električne instalacije niskog napona 2

Specifikacija predmeta
Naziv Električne instalacije niskog napona 2
Akronim 19E013EI2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta • Upoznavanje studenata sa izradom složenih relejnih upravljačkih šema. • Upoznavanje studenata sa IT sistemom zaštite i ZUDS. • Upoznavanje studenata sa fizikom i karakteristikama groma, kao i sa sistemima zaštite od udara groma. • Upoznavanje studenata sa osnovnim telekomunikacionim instalacijama. • Projektovanje električnih instalacija pomoću ACAD-a.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izradu projekata elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija stambenih, administrativnih i poslovnih objekata.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Izrada relejnih upravljačkih šema. Temeljni uzemljivači. Zaštitne mere od dodira u slučaja kvara. Dopunska mera zaštite (upotreba ZUDS). Zaštita objekata na zemlji od atmosferskog pražnjenja. Električne instalacije slabe struje (razvodne telefonske instalacije, razvodne RTV instalacije, interfonske instalacije i elektronske komunikacione mreže).
Sadržaj praktične nastave Projektovanje električnih instalacija primenom nekog od modernih programskih alata. Laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. M. Kostić, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija – treće, prošireno izdanje”, 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe i upoznavanje sa projektovanjem električnih instalacija korišćenjem ACAD-a.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari