Navigacija

13S111P1 - Programiranje 1

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje 1
Akronim 13S111P1
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Učenje imperativnog programiranja na jezicima niskog nivoa i višim programskim jezicima. Prikaz internog predstavljanja podataka, sintakse i semantike,tipova, kontrolnih struktura, modularnog programiranja i analize kompleksnosti. Osposobljavanje studenata za razvoj, implementaciju i testiranje algoritama uz korišćenje statičkih i dinamičkih struktura podataka na proceduralnom programskom jeziku.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da: transformišu izraze Bulove algebre, izračunaju vrednost broja na osnovu prikaza u komplementu dvojke i računaju sa ovakvim brojevima, napišu jednostavan program na simboličkom mašinskom jeziku picoComputer-a, razumeju sintaksne definicije, razvijaju, isprave i testiraju modularne strukturirane programe na višem programskom jeziku i procene njihovu kompleksnost.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bulova algebra i binarna reprezentacija podataka. Programiranje na simboličkom mašinskom jeziku (picoComputer). Sintaksne notacije. Strukturirano programiranje. Tipovi podataka. Kontrolne strukture. Modularizacija programa, prenos argumenata, rekurzija. Ulaz/izlaz podataka, datoteke. Pokazivači i dinamička alokacija memorije i dealokacija sa primerima (ulančane liste). Analiza složenosti algoritama.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, kao i pitanja sa ponuđenim odgovorima vezana za tu temu.
  Literatura
  1. Pascal User Manual and Report, K. Jensen, N. Wirth, A.B. Mickel, J.F. Miner, (4th edition), 1991.
  2. Zbirka zadataka iz programskih jezika 1, Laslo Kraus, Akademska misao, 2006.
  3. Programski jezici i metode programiranja - odabrana poglavlja, Jozo Dujmović, Akademska misao, 2004.
  4. Programiranje 1, prezentacije korišćene na predavanjima i vežbama, Veb sajt Katedre za RTI Elektrotehničkog fakulteta, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 65
  Seminari 0