Navigacija

13M114IS1 - Projektovanje informacionih sistema 1

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje informacionih sistema 1
Akronim 13M114IS1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Klasifikacija informacionih sistema. Analiza korisničkih zahteva za informacionim sistemom. Dekompozicija problema i dizajn informacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Prikupljanje i analiza korisničkih zahteva. Tradicionalni i objektno-orijentisani razvoj informacionih sistema. Programiranje i razvoj informacionih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Definicija informacionih sistema. Klasifikacija infomacionih sistema. Arhitektura informacionih sistema. Prikupljanje zahteva. Dekompozicija problema. Projektovanje podataka. Projektovanje funkcionalnosti. Dijagrami tokova podataka. Slučajevi upotrebe. Dijagrami klasa, aktivnosti i sekvenci.
Sadržaj praktične nastave Logičko projektovanje podataka i funkcionalnosti informacionih sistema. Programirenje u okruženjima za razvoj informacionih sistema.
Literatura
  1. Information System Development, D.Avison, G.Fitzgerald, McGraw-Hill
  2. Database systems, T.Connoly, C.Begg, Addison-Wesley
  3. UML for the IT Business Analyst, H.Podeswa, Course Technology
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe. Laboratorijske vežbe. Projekti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti 20
Kolokvijumi 30
Seminari