Navigacija

13M111GI - Genomska informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Genomska informatika
Akronim 13M111GI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Predmet Pronalaženje skrivenog znanja (13M111PSZ) nije preduslov za predmet Genomska informatika (13M111GI) ali se preporučuje uzimanje 13M111PSZ pre uzimanja 13M111GI i zato je ovaj predmet smešten u prolećnom semestru, tako da se može uzeti nakon predmeta 13M111PSZ koji je smešten u jesenjem semestru.
Ciljevi izučavanja predmeta U okviru ovog predmeta predstavljeni su osnovni metodi računarske analize podataka dobijenih iz genoma, sa ciljem izvođenja biološki značajnih zaključaka. Biće ukazano na prednosti i mane ovih metoda i na značajne parametre koji utiču na rezultate ovih analiza.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će razumeti principe dizajna algoritama za obradu bioloških podataka i kako oni rade. Biće sposobni da analiziraju probleme i primene odgovarajuće metode.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1gi/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaRohSGJOVIYB6mXTQ6Dea5Tgjbd-npz4xFGnzYVdGH81%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cc74ef9-1a4c-4aa0-899d-380ccc3d2658&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Poređenje sekvenci. Skriven Markovljev model. Algoritmi za višestruko poravnanje. Analiza ekspresija gena. Populaciona genomika. Molekularna evolucija. Komparativna genomika.
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava će tematski pratiti teorijsku nastavu.
Literatura
  1. R. Durbin, S. Eddy, A. Krogh, G. Mitchison, "Biological Sequence Analysis", Cambridge University
  2. N. Jones, P. Pevzner, "An Introduction to Bioinformatics Algorithms", MIT Press
  3. D. Gusfield, "Algorithms on Strings, Trees and Sequences", Cambridge University Press
  4. Najnoviji radovi po izboru predavača
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Studenti samostalno izrađuju projekte.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 50
Kolokvijumi
Seminari